Köprübaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Organizasyon Yapısı
   Vakfın Kuruluşu

Köprübaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (KSYDV) 3294 sayılı kanun kapsamında 29.12.1991 tarihinde kurulmuş, 29 Aralık 1991 tarih ve 21096 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak ilçemizde faaliyete başlamıştır.
   Vakfın Teşkilat Yapısı
Vakfın ve Mütevelli Heyetin Başkanı mahallin en büyük Mülki İdare Amiri olan kaymakamdır. Mütevelli Heyeti, vakfı yönetmeye, karar almaya ve temsile yetkilidir. Mütevelli Heyeti, 5263 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve 09.12.2004 tarih ve 25665 sayılı resmi gazetede yayımlandığına göre şöyle oluşmuştur; Başkanı Vali olup, Belediye Başkanı, Mal Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Sağlık Grup Başkanı, İlçe Tarım Müdürü, İlçe Müftüsü ile her yıl etkinlik dönemleri için ilçe dâhilinde mahalle muhtarlarının İlçe Kaymakamı’nın çağrısı üstüne yapmış olacağı toplantılara katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarında seçecekleri iki muhtar üye ile ilçede kurulan ve bu kanunla belirtilen hedeflere yönelik etkinlikte bulunan sivil toplum kuruluşları idarecilerinin kendi aralarında seçecekleri 1 temsilci ve iki hayırsever vatandaştan oluşur.
Vakıf personeli, vatandaşların vakfa yaptığı müracaat dilekçelerini alıp her müracaat eden aileye bir dosya açar, müracaatçının Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Programına bilgisayardan girişini yapar, sosyal incelemelerde bulunur. Vakfa yapılan müracaatlar, Mütevelli Heyeti toplantılarında görüşülüp karara bağlanır. Vakıf personeli, alınan kararları uygulayıp, yapılan yardımları hak sahiplerine ulaştırır.
  Vakfın Personel Durumu
Köprübaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vâkıfın da 1 Vakıf Müdürü, 2 Sosyal İnceleme Görevlisi, 1 Büro görevlisi, 1 Yardımcı Hizmetli olmak üzere 5 personel çalışmaktadır.
   Köprübaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Yoksullukla Mücadele Faaliyetleri
   Yardımların Kapsamı ve Muhtaç Bireylerin Tespiti

Türkiye’de her il ve ilçede 3294 Sayılı Kanunla Kurulu bulunan Vakıfların amacı: Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olamayan ve bu kuruluşlardan aylık gelir alamayan, fakr-u zaruret içerisinde ve muhtaç durumlarda olan vatandaşlar ile gerektiği zaman her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş ya da gelmiş bireylere yardım etmek, geçici olarak küçük bir yardım yapılması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek bireylere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler almak suretiyle, gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak ve yardımlaşmayı teşvik etmektir.
“08.06.2011 tarih ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü kapatılmış ve 2022 sayılı Kanunlara göre yürütülen aylık işlemleri Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü eliyle yürütülmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devredilmiştir”.
Ayrıca 04.07.2012 tarih ve 6353 sayılı Kanun ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’ nun 2’ inci maddesine eklenen 3’ üncü ve 4’ üncü fıkra olarak “Ayrıca, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla birlikte Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki birey başına düşen geliri, on altı yaşından büyükler için belirlenen net asgari ücretin 1/3’ ünden az olan bireylerden fakir ve  muhtaç durumda bulunanlar da bu Kanun kapsamındadır. Her türlü afetten zarar görenler ve şehit yakınları ile gaziler ise, Fon Kurulu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenecek kriter ve süreler çerçevesinde bu Kanun ile sağlanacak haklardan yararlandırılır” hükümleri eklenmiştir”.
08.06.2011 tarih ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü kapatılmış ve 2022 sayılı Kanunlara göre yürütülen aylık işlemleri Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü eliyle yürütülmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devredilmiştir. Bununla beraber 2022 sayılı Kanunun birinci maddesi 11.10.2011 tarih ve 662 sayılı KHK ile “…muhtaçlığının İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında alacakları belgelerle kanıtlayan…” şeklinde değiştirilmiştir. Bu hükümden hareketle muhtaçlık kararının alınabilmesi ve belgelendirilmesi görevi verilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından başvuruların alınması gerekmektedir.
28/12/2011 tarih ve 28156 sayılı resmi gazetede yayınlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Gereğince “Gelir testi uygulamaları kapsamlarında SYD Vakıfları, kapsamındaki kişilerin başvurularının alınabilmesi, başvuru sahiplerinin işlemlerinin Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi ile yazılacak modül üstünden yürütülmesi, bireylerin merkezi veri tabanı sorgulamalarının SOYBİS üstünden yapılabilmesi, bireylerin gelirlerinin harcama ve servet durumlarının göz önüne alınarak raporlanması, vakıfların mütevelli heyetinde SOYBİS sorgusu ve hane ziyaretleri neticesinden oluşan puanlama formülü neticesi doğrultusunda gelir durumlarının tespitlerine ilişkin karar alınabilmesi ve gelir durumlarının sistem üstünden SGK’ya iletilmesi görevini yürütmektedir.
   Sağlanan Sosyal Yardımlar
Köprübaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı, yıllar itibari ile Kurban ve Ramazan bayramlarında, eğitim öğretim yılları dönem başında ve çeşitli zamanlarda mütevelli heyeti kararlarıyla genellikle aile yardımı kapsamında eğitim, sağlık, barınma, geçimini temin edici yardımlar yapılmaktadır.
Gelir Getirici ve İstihdam Artırıcı Proje Yardımları
Gelir getirici projeler ile yoksul bireylerin düzenli bir gelir sahibi olmaları, kendiişlerini kurmaları ve sosyal güvenlik kapsamına girmeleri amaçlanmaktadır. Bu çerçevede kentsel ve kırsal konularda bireyleri kendiişlerinin sahibi yapmaya yönelik destekler verilmektedir. Bu aynı zamanda bireylerin motive edilmesinde ve bu tür desteklerinin başarısının ölçülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Proje sahibi bireylerin bir sorumluluk üstlenip iş sahibi olmaları da kendilerine olan öz güvenlerinin artışında önemli bir etken olmaktadır  Gelir getirici projeler geri ödemeli olarak uygulanırken; diğer projeler geri ödemesiz (hibe) şekilde uygulanmaktadır 
Sosyal Hizmet Amaçlı Projeler
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından dezavantajlı gruplara yönelik Köprübaşı ilçesi içerisinde özellikle yalnız yaşayan yaşlılar ve engellilerin çevresini ve evlerini temizleyecek bedeni güce sahip olmadıkları ve evde bakım aylığı almayan yardıma muhtaç yalnız yaşayan yaşlı veya engelli yanında kendisine bakacak kimsesi olmayan, Huzurevi vb. kurumlara yerleşemeyen veya yerleşmek istemeyen vatandaşların mevcut evlerinin, Yılda 6 aylık dönemler halinde 2 temizlik görevlisi, 1 sağlık teknikeri olmak üzere toplam 3 kişi kimsesiz yaşlılara evde bakım ve sağlık hizmeti verilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.