İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
1
 
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi
1- Dilekçe,
2- Varsa Tapu
3-Kira kontratı
15  Gün
2
Sabıka Kaydı Talebi
1-Matbu Başvuru Formu
2-Şahsın kimlik belgesi ile şahsen müracaatı
5 Dakika
3
Tüketici Sorunları Başvurusu
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura,
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi,
4-Sözleşme vb.
En geç 6 Ay
4
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı.
7 Gün
5
“Apostille” tasdik şerhi
İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçe sınırları içerisinde bulunan resmi kurumlar tarafından  düzenlenen belgelerin imza tasdiki işlemi.
 
1 Saat
6
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
-  Dilekçe
15 Gün
7
5434 sayılı Kanunun 108. maddesine göre muhtaçlık belgesi
1- Başvuru dilekçesi
2- Mal bildirim formu
3- Nüfus cüzdan fotokopisi
4- Öğrenci ise öğrenci belgesi, çalışıyor ise maaş bordrosu fotokopisi
7 Gün
8
Yurt dışı bakım belgesi onayı
Yurt dışı bakım belgesi formu
1 Saat
9
4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında karar
- Şikayet dilekçesi
30  Gün
10
4982 sayılı Kanun  gereğince Bilgi Edinme
 
Başvuru formu – dilekçesi
 
 
15 Gün
11
Görev Belgesi Müracaatları
1- Görev Belgesi Talep dilekçesi
10 Dakika
12
Muhtar izin Müracaatları
1- İzin dilekçesi
10 Dakika
13
Yıpranmış, Kaybolmuş veya çalınmış  Mühür Müracaatı
1-Muhtarlık Mührünün yıprandığının kaybolduğunun ve çalındığının bildirir dilekçe
2-Çalındı ise kolluk Kuvvetlerince Hazırlanmış Tutanak
3-Mühür Beratı
4-Mühür Bedeli Dekontu
1 Ay
14
Bimer Başvurusu
Başvuru dilekçesi
En geç 30  Gün
15
Dernek Kuruluşu ve Tüzük incelemesi
1- Kurucuların kimlik fotokopileri
2- Kuruluş bildirimi,
3- Tüzük,
4- Tebligat almaya yetkili kişilere ait bilgiler
7 Gün
16
2860 sayılı Kanun gereği yardım toplama izin belgesi
1- Başvuru dilekçesi
2- Yönetim Kurulu Kararı
3- Yardım toplayacak kişilere ait resim, nüfus cüzdan sureti,
3 Gün
17
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine yapılan başvurulara cevap
1- Dilekçe
 
En geç 30 Gün
18
Disiplin cezasına itiraz işlemleri
1- İtiraz Dilekçesi,
2- Disiplin Cezası yazısı,
3- Disiplin Cezası Tebellüğ Belgesi,
15 Gün
19
Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
30 Gün
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
İlk Müracaat Yeri      :
Yazı İşleri Müdürlüğü                                                  
İkinci Müracaat Yeri      :
Kaymakamlık
İsim                             :
Nizamettin ALEMDAR
İsim                                  :
Muammer SARIDOĞAN
Ünvan                         :
Yazı İşleri Müdürü
Ünvan                               :
Kaymakam 
Tel                               :
4626714092                                               
Tel                                     :
4626714092
Faks                            :
 
Faks                                  :
E-Posta Adresi          :
nizemettin.alemdar@icisleri.gov.tr                            
E-Posta Adresi                :
muammer.saridogan@icisleri.gov.tr